Flex sidhuvud
FLEX Scandinavia | flexscandinavia.se | +46 54 52 20 00
 Meny

Om oss / Kvalité & Miljö

Kvalitets- och miljöpolicy.


Vi tar hänsyn till kvalitén och miljön i hela vår verksamhet


Detta innebär……


-att legala krav är minimikrav

-att Flex Scandinavias affärsidé, vision, mål och strategi är grunden till våra kvalitetsmål

-att miljöaspekterna såsom transporter, energianvändning, kemiska produkter och avfall är grunden i våra miljömål

att vi har ett bra samarbete med våra leverantörer för att säkerställa att vi uppnår våra och våra kunders kvalitetskrav och förväntningar på produkter och tjänster

-att verksamheten skall uppfylla kraven enligt ISO standarderna 14001 och 9001 samt kraven enligt systematisk brandskydds- och arbetsmiljöarbete.

Alla intressenters förväntningar beaktas i kvalitets- och miljöfrågor


Detta innebär……


-att kundernas, ägarnas, myndigheternas, personalens och leverantörernas önskemål och krav beaktas och är en källa för förnyelse och förbättringar

-att personalen skall ha förståelse för vår kvalitets- och miljöpåverkan

Vi skall ständigt förbättra företagets kvalitets- och miljöprestanda


Detta innebär……


-att personalen har en bra arbetsmiljö

-att vi regelbundet utvärderar verksamheten för att upptäcka brister samt våra möjligheter till ständiga förbättringar

-att verksamheten präglas av förebyggande av föroreningar


Karlstad 2017-02-20

Ulf Bergwall
VD, Flex Scandinavia AB